ALGEMENE VOORWAARDEN
Klik hier voor de pdf algemene voorwaarden

Definities

Stallinghouder: Caravanstalling zaanstreek
Stallinggebruiker: Hij/zij die een roerend goed in bewaring geeft aan stallinghouder
Het gestalde: Het roerend goed dat stallinggebruiker in bewaring geeft aan stallinghouder
Stalling: uitpandige ruimte waar stallinghouder over kan beschikken en waar het gestalde zich bevindt

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen stallinghouder en een stallinggebruiker waarop stallinghouder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien stallinghouder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat stallinghouder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Deze voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 oktober 2015.

Tarieven, betalingen en openingstijden

 1. De te betalen tarieven zoals vermeld op de overeenkomst kunnen worden herzien:
 2. Jaarlijks per 1 oktober met het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie;
 3. Indien de wetgever de tarieven voor relevante belastingen en/of accijnzen aanpast;
 4. De aangepaste tarieven worden uiterlijk bekend gemaakt op de jaarlijkse factuur.
 5. De openingstijden worden vermeld op de overeenkomst en op de website www.caravanstallingzaanstreek.nl  Wijzigingen worden gepubliceerd op deze website.
 6. Stallinghouder is gerechtigd te factureren voor een heel jaar. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na ontbinding van de overeenkomst dient stallinghouder het door stallinggebruiker teveel betaalde stallinggeld afgerond naar één maand in de toekomst, na aftrek van te betalen kosten en na aftrek van nog door stallinggebruiker te betalen bedrag, over te maken op de bankrekening van de stallinggebruiker waarvan stallinggebruiker de laatste betaling betaald heeft. Stalllinggebruiker heeft geen recht op restitutie van renten of incassokosten. Indien er na 1 april wordt opgezegd volgt geen restitutie.
 7. Indien stallinggebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is stallinggebruiker van rechtswege in verzuim. Stalllinggebruiker is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Tevens wordt op het gestalde van rechtswege een pandrecht gevestigd, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief gemaakte onkosten. Indien het pandrecht één jaar of langer gevestigd is, is de stallinghouder gerechtigd het gestalde te verkopen of te doen laten verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, of het gestalde buiten het stallingterrein te plaatsen voor rekening en risico van stallinggebruiker.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Veiligheid

 1. Roken is in de bedrijfsgebouwen verboden.
 2. De stallinggebruiker is verplicht om voor aflevering aanwezige gasflessen, gastanks, licht ontvlambare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit het gestalde te verwijderen.
 3. De stallinggebruiker is verplicht om voor aflevering van aanwezige interieur accu(‘s) minimaal een pool van de accu blijvend los te maken, dan wel de accu’s uit het gestalde te verwijderen. Indien het gestalde gemotoriseerd is (camper, auto o.i.d.) dient stallinghouder in de gelegenheid te zijn op elk tijdstip de motoraccu los te koppelen, dit in verband met brandpreventie.
 4. Het gestalde dient, indien mogelijk, afgesloten te worden achtergelaten met ingetrokken antennes en gesloten (dak-)ramen.
 5. Indien stallinggebruiker gebruik wenst te maken van een disselslot is het verplicht een sleutel aan de stallinghouder ter beschikking te stellen. Het is verplicht sleutels van campers ter beschikking van stallinghouder te stellen. Wielklem is verboden.
 6. Het is niet toegestaan waardevolle goederen in het gestalde achter te laten en/of op onwettige wijze verkregen goederen te stallen, dan wel in het gestalde achter te laten.
 7. Indien niet aan het gestelde in artikelen 13, 14, 15, 16 of 17 voldaan wordt, zijn alle hieruit voortvloeiende risico’s en alle hieruit voortvloeiende, zowel directe als indirecte kosten voor rekening van de stallinggebruiker.

Verplichtingen en rechten van stallinggebruiker

 1. Het ophalen of bezoeken van het gestalde dient minimaal vier dagen vooraf te worden doorgegeven. Bij voorkeur doet stallinggebruiker dit via email. Stallinggebruiker ontvangt hierop een bevestiging. Indien stallinghouder niet beschikt of kan beschikken over internet dient stallinggebruiker twee dagen vooraf per telefoon 075-6284670 zijn/haar verzoek met vermelding van zijn naam, het merk en kenteken van het gestalde, het stalllingnummer en de datum en tijd van ophalen in te spreken. Indien bij verhindering het gestalde niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald wordt dit verrekend met het aantal keren ophalen/brengen. Het brengen van het gestalde kan zonder afspraak tijdens de openingstijden van de stalling.
 2. Bij het ophalen van het gestalde moeten de verschuldigde stalllingskosten en eventueel verdere schulden zijn voldaan.
 3. Op verzoek moet stallinggebruiker bij het ophalen van het gestalde het kentekenbewijs van het gestalde tonen aan stalllinghouder of diens gerechtigde.
 4. Indien stallinggebruiker het gestalde eigendom verkoopt en geen ander object wil stallen en de nieuwe eigenaar van het gestalde gebruik wil maken van dezelfde plaats in de stalling wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 41, de overeenkomst, met ingang van de stallingovereenkomst van de nieuwe eigenaar, ontbonden en worden reeds betaalde kosten 100% verrekend met de nieuwe eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.
 5. Stallinggebruiker dient bij wijziging van het postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer hiervan stallinghouder onverwijld in kennis te stellen.

Verplichtingen en rechten van stallinghouder

 1. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten.
 2. Stallinghouder is niet gehouden tot het nakomen van verplichting jegens stallinggebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop stallinghouder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor stallinghouder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van stallinghouder of van derden daaronder begrepen. Stallinghouder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat stallinghouder zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Stallinghouder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. De naam- en adresgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, hetgeen uitdrukkelijk alleen toegankelijk is gesteld aan stallinghouder en zijn medewerkers. Stallinghouder is gerechtigd de naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen aan een incasso-onderneming bij betalingsachterstand van stallinggebruiker en aan een bedrijf ten bate van onderhoud aan het gestalde. Deze gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld dan na bevel van het wettelijk bevoegd gezag.

Schade aansprakelijkheid en verzekering

 1. De stallinggebruiker dient zelf het gestalde voldoende te verzekeren. Op eerste verzoek van stallinghouder dient stallinggebruiker het geldige verzekeringsbewijs te tonen. Door stallinghouder niet te verzekeren risico’s, zoals onder andere schade door vallend glas, vorstschade, stormschade, brandschade, inbraakschade etc. kunnen nooit aan de stallinghouder worden toegerekend .
 2. Indien stallinghouder op enig punt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. Indien schade wordt geconstateerd waarvan stallinggebruiker vermoedt dat deze door stallinghouder is veroorzaakt, dient deze per direct en voordat het gestalde met schade het stallingterrein verlaat, gemeld te worden aan stallinghouder.
 3. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door of namens stallinggebruiker niet, onjuiste dan wel onvolledige verstrekte gegevens.
 4. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de producteigenschappen van het gestalde.
 5. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door brand, oorlog, vandalisme, molest of van buiten komend onheil.
 6. Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor directe door hem verwijtbaar veroorzaakte schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van stallinghouder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan stallinghouder toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de stallinggebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 8. Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 9. De aansprakelijkheid van stallinghouder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 10. Stallinggebruiker is aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan eigendom van stallinghouder, stallinggebruiker of derden veroorzaakt door stallinggebruiker dan wel de eigendommen van stallinggebruiker.

Voorwaarden gebruik stalling

 1. Alle voertuigen zijn bij ons gestald op eigen risico. Wij verplaatsen alle caravans zelf binnen de stalling. Ook het uitrijden van de voertuigen vanuit de stalling naar het plein hebben wij in eigen beheer. Wij vragen aan onze klanten om de voertuigen in goede staat bij ons neer te zetten. Hieronder vallen de volgende punten:
 • Neuswiel
 • Handvatten
 • Banden (voldoende opgepompt)
 • Disselsloten + sleutels

Het is onze stalling voor alle voertuigen verplicht om een neuswiel te hebben. Indien u nu wel in de stalling staat zonder neuswiel moeten wij vragen om er door ons een neuswiel onder te plaatsen.

Indien wij door uw nalatigheid schade maken, kunnen wij helaas niets voor u betekenen. Ook is het voor onze eigen veiligheid van belang dat uw caravan in goede staat bij ons wordt afgeleverd. Soms breken de handvatten af bij het trekken aan de caravan.

Alle voertuigen staan bij ons na sluitingstijd in een afgesloten ruimte. Tijdens de openingstijden is de caravanstalling alleen bereikbaar via een slagboom. De caravans hoeven dus niet op disselslot te staan. Het is alleen toegestaan om de caravan op een disselslot te zetten in de stalling wanneer uw verzekering dit verplicht. Schades aan disselsloten of sleutels kunnen wij helaas niet vergoeden.

Opzeggen van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot 1 oktober daaropvolgend. Vervolgens wordt de overeenkomst steeds voor een jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan door stallinghouder en stallinggebruiker met inachtneming van een kalendermaand worden opgezegd.
 2. Indien het gestalde na afloop van de overeenkomst door opzegging van stallinghouder niet uit de stalling is opgehaald, is stallinghouder gerechtigd het gestalde uit de stalling te verwijderen, of te doen laten verwijderen, voor rekening en risico van stallinggebruiker.
 3. Indien het gestalde na afloop van de overeenkomst door opzegging door stallinggebruiker niet uit de stalling is opgehaald, is stallinghouder gerechtigd de overeenkomst met telkens een maand te verlengen totdat het gestalde is opgehaald. De kosten hiervoor dienen voldaan te zijn voordat stallinggebruiker over het gestalde kan beschikken. Stallinghouder is tevens gerechtigd het gestalde uit de stalling te verwijderen, of te doen verwijderen, voor rekening en risico van stallinggebruiker.